Manj zahtevne nizkonapetostne električne inštalacije (nnELI)

Udeleženec priprav pridobi znanja, potrebna za izpit NPK za preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (katalog znanj). Udeleženec se usposobi za preglede in meritve električnih inštalacij vseh objektov, razen objektov z zahtevnimi električnimi inštalacijami.

Program NPK obravnava najnovejšo tematiko s področja pregledov in meritev v skladu z veljavno zakonodajo na področjih:
– varnost na delovnem mestu,
– varnost proizvodov, strojev, opreme in naprav,
– varnost in kakovost električnih inštalacij,
– strelovodni sistemi in zaščitne naprave,
– predelava, vgradnja, zagon,
– vzdrževanje in periodični pregledi,
– gradbišča,
– področja EX zaščite,
– ukrepi protipožarne varnosti,
– kakovost električne energije.

Področje električne varnosti je pomembno in regulirano področje, zato je usposabljanje namenjeno:
– delodajalcem,
– proizvajalcem izdelkov,
– varnostnim inženirjem,
– izvajalcem pri zagotavljanju varstva in zdravja pri delu ,
– izvajalcem gradbenih in inštalacijskih del,
– merilcem varnosti inštalacij, strojev, opreme in naprav,
– vzdrževalcem in serviserjem strojev, opreme in naprav,
– vzdrževalcem električnih in strelovodnih inštalacij, ter
– serviserjem prenosnih aparatov, strojev, opreme in naprav.

Prihajajoči dogodki

V tem trenutku ni napovedanih nobenih dogodkov.

TERMIN: predvidoma marca 2021

4 dni, od 9.00 do 16.00

Zagotavljanje kakovostnih in varnih instalacij, strojev, opreme in naprav pomeni:
– njihovo dobro izvedbo,
– prvi pregledi in preizkusi pred in po priključitvi,
– pregledi in preizkusi po vsakem posegu, rekonstrukciji ali popravilu ter
– izvajanje rednih periodičnih pregledov.

Program usposabljanja

1. dan, modul TPS: Tehnični predpisi in standardi

Udeleženec:

 • osvoji temeljna znanja o predpisih in standardih,
 • spozna osnovne elemente tehničnih predpisov in standardov (pregled),
 • osvoji znanja o sistemih električnih instalacij,
 • se seznani o predpisanih ukrepih za zaščito pred električnim udarom in prevelikim električnim tokom,
 • se seznani z vplivi okolja na električne naprave in predpisano izvedbo naprav na posamezne vplive,
 • se seznani z predpisanimi določili za izvedbo stikalnih blokov,
 • pridobi osnovna znanja o izvedbi zaščitnih in ozemljilnih vodnikov,
 • osvoji znanja o predpisani izvedbi glavne in dodatne izenačitve potenciala,
 • se seznani s predpisi o merilnih metodah,
 • se nauči brati in uporabljati tehnično dokumentacijo,
 • se seznani s predpisanimi določili za verifikacijo kvalitete in lastnosti električnih inštalacij,
 • se seznani z določili Zakona o graditvi objektov,
 • se seznani z določili Zakona o standardizaciji, Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti in Zakona o meroslovju,
 • se seznani s predpisano vsebino merilnih protokolov in poročil o pregledih in preizkusih,
 • se seznani z medsebojnim povezovanjem tehničnih predpisov in standardov pri posameznih konkretnih primerih,
 • se seznani z izvedbo električnih inštalacij na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • se seznani z izvedbo električnih inštalacij v prostorih s specifičnimi pogoji, kot so kopalnice, plavalni bazeni, savne, gradbišča, kampingi in prikolice za kampiranje, bolnice in drugi zdravstveni objekti, šole, vrtci, blagovnice, gledališča, kino dvorane, sejmišča, itd,
 • se seznani z inštalacijami plinskih kotlarn,
 • izve o predpisih o dokumentih, ki morajo spremljati napeljave in naprave v vseh specifičnih prostorih.

2. dan dopoldan, modul POWER: Kakovost električne energije

Udeleženec:
 • dobi pregled pozitivne zakonodaje s področja trgovanja z električno energijo in zagotavljanja kakovosti le-te,
 • spozna vsebino standardov EN 50160 in EN 61000-4-30,
 • spozna vsebino Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije,
 • seznani se z vplivnimi faktorji na kakovost električne energije,
 • spozna pomen priključne impedance na kakovost napajalne napetosti,
 • spozna vplive harmonskih komponent toka in napetosti na kakovost električne energije,
 • spozna možne izvore električnih prenapetosti v sistemih električnega napajanja,
 • spozna vrste nelinearnih električnih bremen in njihov vpliv na kakovost električne energije,
 • spozna izvore reaktivne energije in osnove delovanja kompenzacijskih naprav,
 • spozna vzroke za nastanek serijske in paralelne resonance v energetskih omrežjih in njihov vpliv na kakovost električne energije,
 • spozna vplive izvedbe električne inštalacije na kakovost električne energije,
 • se seznani z načini diagnostike in odkrivanja izvorov slabe kakovosti električne energije,
 • se seznani z možnostmi za omejevanje vpliva višjeharmonskih komponent na delovanje električnih naprav in splošno kakovost električne energije,
 • se seznani z možnimi sistemi za stabilizacijo napajalne napetosti in načinom njihovega delovanja (feroresonančni transformator, napetostni stabilizator, sistemi za brezprekinitveno napajanje),
 • spozna osnove izbire prenapetostnih zaščit,
 • seznani se z interakcijami vplivnih parametrov na kakovost električne energije,
 • prenašanje elektromagnetnih motenj po elektroenergetskih inštalacijah in njihov vpliv na kakovost oskrbe z električno energijo,
 • spozna možne načine za varčevanje in zniževanje stroškov za električno energijo,
 • spozna načine izbire, nastavljanja in zajemanja vplivnih parametrov v elektroenergetskih sistemih,
 • spozna način delovanja, nastavljanje in rokovanje z merilniki kakovosti električne energije,
 • spozna metode za analizo merilnih rezultatov in pripravo merilnega poročila,
 • seznani se z varnostnimi ukrepi, ki so potrebni pri izvajanju meritev kakovosti električne energije.

2. dan popoldan, modul SN: Stroji in naprave

Udeleženec spozna:

 • osnovne poglede na nevarnost pri uporabi električne energije,
 • pomen kurativnega  in preventivnega  vzdrževanja električnih postrojev in naprav,
 • elektromagnetno kompatibilnost,
 • pomen vzdrževanja električne opreme strojev, postrojev in naprav,
 • posebne primere inštalacij,
 • inštalacije v požarno in eksplozijsko nevarnih prostorih ter na gradbiščih,
 • medsebojno povezovanje tehničnih predpisov in standardov v konkretnih primerih posebnih inštalacij,
 • zahteve za varnost električnih strojev in električne opreme strojev ter za izvajanje preventivnih pregledov,
 • posebne zahteve za meritve, prve in ponovne preglede ročnega orodja ter dvigal, kakor to zahtevajo standardi,
 • zahteve za električne razdelilnike, omarice  in opremo  ter tehnične prepise.

3. dan, modul ZPS: Zaščita pred delovanjem strele in pred prenapetostmi

Udeleženec:

 • spozna vrste prenapetosti,
 • spozna vzroke za nastanek prenapetosti,
 • se seznani z vzroki za nastanek strele,
 • spozna vrste strel, karakteristične parametre posameznih strel oziroma atmosferskih praznitev,
 • se seznani z kartami gostote strel za posamezna področja in spozna sisteme za lokalizacijo atmosferskih praznitev,
 • spozna kako se posamezne prenapetosti prenašajo in se seznani z dejanskimi primeri škod zaradi udarov strel in prenapetosti,
 • se seznani z obstoječimi tehniškimi predpisi in slovenskimi standardi (SIST IEC) s področja zaščite pred delovanjem strele ter z uporabo tehniškega predpisa in standardov s področja zaščite pred delovanjem strele v praksi,
 • osvoji osnovno razdelitev sistema zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • se seznani z razvrstitvijo objektov v posamezne zaščitne nivoje,
 • se seznani z zahtevami pri projektiranju sistema zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • spozna zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • osvoji znanja o lovilnem sistemu,
 • osvoji znanja o odvodnem sistemu,
 • spozna ozemljitveni sistem, vrste ozemljil, tipe ozemljil,
 • se seznani z materiali za sistem zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • spozna notranji sistem zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • se seznani z izenačitvijo potencialov,
 • spozna zaščitne cone v notranjosti objekta,
 • se seznani z vrstami in karakteristikami prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD),
 • se seznani s koordinacijo izolacije in izenačitvijo potencialov na različnih napetostnih nivojih,
 • osvoji vgradnjo prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD) po posameznih zaščitnih conah za različne vrste objektov,
 • se seznani z elektromagnetno združljivostjo,
 • se seznani s kontroliranjem in preverjanjem strelovodne inštalacije in prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD),
 • spozna merilne metode, ki se uporabljajo pri kontroliranju in preverjanju strelovodne inštalacije in prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD),
 • se seznani s posebnimi zahtevami za sisteme zaščite pred delovanjem strele (LPS) za posebne objekte.

4. dan, modul PRA: Praktične meritve

Udeleženec:

 • obnovi teorijo o metodah merjenja na elektroinštalacijah,
 • poveže teoretično znanje s praktično uporabo,
 • spozna različne metode merjenja z različnimi inštrumenti,
 • se nauči uporabljati različne inštrumente,
 • spozna nadomestne sheme vezav merilnih inštrumentov,
 • se nauči praktičnega pristopa k meritvam na elektroinštalacijah,
 • izve o nujnosti upoštevanja predpisov in standardov,
 • izve o dopustnih mejnih vrednostih merilnih rezultatov po posameznih območjih,
 • se nauči razpoznavati sisteme ozemljitve,
 • se nauči metod odkrivanja napak v inštalacijah, strelovodih, strojih in napravah,
 • spozna alternativne metode preverjanja in iskanja napak,
 • se nauči izvajanja meritev nizkoomskih povezav in rešitev v praksi,
 • se nauči izvajanja inštalacijskih upornosti in izve o pomembnosti preverjanja v različnih merilni območjih,
 • se nauči izvajanja meritev ozemljitvene upornosti ozemljil, ponikalne upornosti objektov, strelovodne inštalacije in odvodov po vseh obstoječih merilnih metodah,
 • se nauči uporabe ustrezne merilne metode glede na sistem ozemljitve,
 • se nauči pravilne uporabe dvokleščne metode preverjanja upornosti strelovodnih zank,
 • se nauči merjenja impedanc in upornosti kratkostičnih in okvarnih zank,
 • se nauči izvajanja meritev RCD zaščitnih stikalih, izločanja slabih stikal in določanja možnih ostalih napak,
 • se nauči metod merjenja za kontrolo varnosti strojev, opreme in naprav,
 • se nauči pravilnih merilnih vezav za zagotavljanje varnosti merjenca pred uničenjem med meritvami,
 • se nauči izvajanja meritev preostale napetosti po izklopu stroja,
 • spozna posebnosti in pomembnost meritve izenačitve potencialov na strojih z večjim merilnim tokom,
 • spozna potrebo izvajanja kontrole varnosti aparatov pred vsako ponovno izdajo v promet,
 • se nauči izvajanja meritev uhajavih tokov na aparatih v raznih zaščitnih razredih,
 • spozna metodologijo dela na terenu,
 • spozna možne oblike protokolov in prenos podatkov v lastno razpredelnico,
 • se nauči primerjanja izmerjenih rezultatov z obstoječim stanjem.

Oprema

Vrhunski inštrumenti

Meritve, izobraževanja, praktični prikaz in učenje metod merjenja potekajo na vrhunski opremi podjetja Metrel. Metrel je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev instrumentov za testiranje varnosti in kakovosti električnih instalacij, strojev, opreme in naprav.

Demonstracijske table

Usposabljanja so podprta z ustreznimi vajami ter demonstracijskimi tablami, na katerih je mogoče izvajati vse predpisane meritve tako na instalacijah kot tudi na strojih, opremi in napravah. Demonstracijska oprema je posnetek realnega okolja z možnostjo nastavljanja napak, ki se lahko pojavijo v praksi.

Prijava in kotizacija

Rok za prijave je 7 dni pred začetkom posameznega termina. Izobraževanje bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 15 udeležencev.

Kotizacija za štiridnevno usposabljanje znaša 790,00 EUR + DDV (skupaj za plačilo 963,80 EUR) in vključuje teoretično in praktično usposabljanje udeleženca, uporabo testne merilne opreme, seminarsko gradivo ter kosilo.

Kotizacijo nakažete po prejetem predračunu/ponudbi na transakcijski račun podjetja Atraktor št. 02085-0017534667, odprtem pri NLB d.d., najkasneje do datuma, določenega v predračunu. Račun vam bomo poslali po pošti po končanem usposabljanju.

Fizične osebe imajo na kotizacijo 20 % popust.

Ugodnosti

Posebna ugodnost za vse, ki se udeležite Edison usposabljanja: 15 % popust pri nakupu merilnih inštrumentov podjetja Metrel.

Popust pri nakupu merilne opreme vam torej lahko povrne stroške usposabljanja!