Zahtevne nizkonapetostne električne inštalacije (nnELI)

Usposabljanje NPK za preglednika zahtevnih električnih inštalacij (katalog znanj) je nadgradnja usposabljanja NPK za preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij*. Objekti, ki jih zajema usposabljanje, so objekti z zahtevnimi električnimi inštalacijami, stroji, opremo in napravami ter zahtevno zaščito pred strelo z vidika zagotavljanja električne varnosti, zanesljivosti in kakovosti:

 • objekti z eksplozijsko ogroženimi prostori,
 • objekti v zaščitnem nivoju 1 in zaščitnem nivoju 2 zaščite pred delovanjem strele ter
 • objekti z lastno transformatorsko postajo in/ali lastno električno centralo.

Udeleženci priprav za NPK izpit za zahtevne električne inštalacije pridobijo poglobljena znanja o:
– posebnostih tehničnih predpisov in standardov za objekte z zahtevnimi električnimi inštalacijami,
– postopkih in obdobjih izvajanja pregledov in preizkusov med procesom graditve objektov z zahtevnimi električnimi inštalacijami,
– meritvah padca napetosti in ocena blodečih tokov,
– meritvah ozemljitvene upornosti večjih objektov in ozemljitvenih sistemov,
– meritvah večjih strelovodnih sistemov,
– meritvah napetosti koraka in napetosti dotika objektih z zahtevnimi električnimi inštalacijami,
– meritvah prevodnosti tal in sten v eksplozijsko ogroženih prostorih,
– zagotavljanju varnosti pred statično elektriko,
– preverjanju prenapetostnih odvodnikov,
– zahtevnejših meritvah izolacije inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav,
– meritvah uhajavih tokov inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav,
– meritvah impedanc in kratkostičnih tokov močnejših bremen,
– zagotavljanju delovanja avtomatskega odklopa ob okvari,
– zahtevnejših meritvah kakovosti napetosti in moči,
– preizkusu varnosti strojev, opreme postrojev in naprav,
– meritvah parametrov okolja, temperature okolice, sevalne temperature, indeksov, vlage, točke rosišča, pretoka zraka, izračun indeksa PMV in WBGT,
– meritvah osvetljenosti, svetilnosti in kontrastov,
– meritvah hrupa, oceni elektromagnetnega sevanja na območju.

* Na izpitu za preglednika zahtevnih nnELI morajo kandidati dokazati tudi svoje poznavanje manj zahtevnih nnELI.

TERMIN: predvidoma aprila 2021

2 dni, od 9.00 do 16.00

Program

1. dan, modul TPS PLUS: Tehnični predpisi in standardi

Udeleženec pridobi razširjena strokovna znanja na področju NNELI predpisov in standardov:
 • osvoji znanja o izvedbi zaščitnih in ozemljilnih vodnikov zahtevnih objektov,
 • osvoji posebnosti predpisane izvedbe glavne in dodatne izenačitve potenciala zahtevnih objektov,
 • spozna predpisane merilne metode za zagotavljanje varnosti v fazi graditve objekta,
 • seznani se s pregledi in preizkusi za pripravo elaboratov, potrebnih za pripravo projektnih pogojev,
 • seznani se s predpisanimi določili za meritve električnih inštalacij in inštalacij za zaščito pred udarom strele za zahtevne objekte,
 • seznani se z določili Zakona o graditvi objektov v zvezi z zahtevnimi objekti,
 • spozna posebnosti pri izvedbi električnih inštalacij in zaščite pred udarom strele v prostorih s specifičnimi pogoji,
 • seznani se s posebnimi zahtevami za dela v eksplozivno nevarnih prostorih,
 • seznani se s problematiko inštalacij v požarno ogroženih objektih, sistemih za javljanje požara, sistemih za varnostno razsvetljavo, sistemih, ki morajo delovati določen čas tudi med požarom, sistemih za odvod dima, sistemih za ventilacijo in klimatizacijo, itd,
 • spozna posebnosti za zahtevne objekte:
  • elektroenergetski postroji za proizvodnjo električne energije (toplarne, jedrske elektrarne, hidro elektrarne, vetrne elektrarne), transformatorske postaje, RP in RTP,
  • dvigala,
  • železnice,
  • vlečnice in žičnice,
  • vodovodi,
  • skladišča eksplozivnih snovi in razstreliv, fosilnih tekočih goriv, zemeljskega plina, utekočinjenega zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina,
  • eksplozijsko ogroženi prostori,
  • proizvodnje, skladiščenja in uporabe kemikalij,
  • objekti, namenjeni hrambi in ravnanju z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi snovmi,
  • mostovi, predori, pregrade,
  • avtoceste, hitre, glavne in regionalne ceste,
  • luke, pristanišča in ladjedelnice,
  • letališča,
  • infrastrukturni objekti navigacijskih služb zračnega prometa,
  • silosi,
  • čistilne naprave,
  • odlagališča odpadkov,
  • plinovodi, naftovodi, rafinerije.

2. dan, modul PRA PLUS: Praktične meritve

Udeleženec:
 • obnovi teorijo o metodah merjenja na elektroinštalacijah,
 • poveže teoretično znanje s praktično uporabo,
 • spozna različne metode merjenja z različnimi inštrumenti,
 • se nauči uporabljati različne inštrumente,
 • spozna nadomestne sheme vezav merilnih inštrumentov,
 • se nauči praktičnega pristopa k meritvam na elektroinštalacijah,
 • izve o nujnosti upoštevanja predpisov in standardov,
 • izve o dopustnih mejnih vrednostih merilnih rezultatov po posameznih območjih,
 • se nauči razpoznavati sisteme ozemljitve,
 • se nauči metod odkrivanja napak v inštalacijah, strelovodih, strojih in napravah,
 • spozna alternativne metode preverjanja in iskanja napak,
 • se nauči izvajanja meritev nizkoomskih povezav in rešitev v praksi,
 • se nauči izvajanja inštalacijskih upornosti in izve o pomembnosti preverjanja v različnih merilni območjih,
 • se nauči izvajanja meritev ozemljitvene upornosti ozemljil, ponikalne upornosti objektov, strelovodne inštalacije in odvodov po vseh obstoječih merilnih metodah,
 • se nauči uporabe ustrezne merilne metode glede na sistem ozemljitve,
 • se nauči pravilne uporabe dvokleščne metode preverjanja upornosti strelovodnih zank,
 • se nauči merjenja impedanc in upornosti kratkostičnih in okvarnih zank,
 • se nauči izvajanja meritev RCD zaščitnih stikalih, izločanja slabih stikal in določanja možnih ostalih napak,
 • se nauči metod merjenja za kontrolo varnosti strojev, opreme in naprav,
 • se nauči pravilnih merilnih vezav za zagotavljanje varnosti merjenca pred uničenjem med meritvami,
 • se nauči izvajanja meritev preostale napetosti po izklopu stroja,
 • spozna posebnosti in pomembnost meritve izenačitve potencialov na strojih z večjim merilnim tokom,
 • spozna potrebo izvajanja kontrole varnosti aparatov pred vsako ponovno izdajo v promet,
 • se nauči izvajanja meritev uhajavih tokov na aparatih v raznih zaščitnih razredih,
 • spozna metodologijo dela na terenu,
 • spozna možne oblike protokolov in prenos podatkov v lastno razpredelnico,
 • se nauči primerjanja izmerjenih rezultatov z obstoječim stanjem.

Oprema

Vrhunski inštrumenti

Meritve, izobraževanja, praktični prikaz in učenje metod merjenja potekajo na vrhunski opremi podjetja Metrel. Metrel je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev instrumentov za testiranje varnosti in kakovosti električnih instalacij, strojev, opreme in naprav.

Demonstracijske table

Usposabljanja so podprta z ustreznimi vajami ter demonstracijskimi tablami, na katerih je mogoče izvajati vse predpisane meritve tako na instalacijah kot tudi na strojih, opremi in napravah. Demonstracijska oprema je posnetek realnega okolja z možnostjo nastavljanja napak, ki se lahko pojavijo v praksi.

Prijava in kotizacija

Rok za prijave je 7 dni pred začetkom posameznega termina. Izobraževanje bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 10 udeležencev.

Kotizacija za dvodnevno usposabljanje znaša 750,00 EUR + DDV (skupaj za plačilo 915,00 EUR) in vključuje teoretično in praktično usposabljanje udeleženca, uporabo testne merilne opreme, seminarsko gradivo, kosilo ter napitke med odmori.

Kotizacijo nakažete po prejetem predračunu/ponudbi na transakcijski račun podjetja Atraktor št. 02085-0017534667, odprtem pri NLB d.d., najkasneje do datuma, določenega v predračunu. Račun vam bomo poslali po pošti po končanem usposabljanju.

Fizične osebe imajo na kotizacijo 20 % popust.

Ugodnosti

Posebna ugodnost za vse, ki se udeležite Edison usposabljanja: 15 % popust pri nakupu merilnih inštrumentov podjetja Metrel.

Popust pri nakupu merilne opreme vam torej lahko povrne stroške usposabljanja!